Skapa konto på Auktionet

Skapa ett gratiskonto på Auktionet och börja buda direkt.

Skapa konto direkt

Kontakta oss

Har ni frågor, ris eller ros är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med er.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Har ni frågor om hur auktions-förfarandet fungerar, frakt mm.

Läs mer här

Certifierad E-Handel

ehandelscertifiering.se
Laddar . . .

Användarvillkor

Auktion 1 AB erbjuder onlineauktioner via internet på sin auktionsportal www.auktionet.se Vår auktionstjänst möjliggör på ett enkelt och tryggt sätt att privatpersoner och företag kan göra enkla och trygga köp. Auktion 1 AB:s roll som auktionsföretag är att förmedla egendom från säljare även kallad uppdragsgivare till köpare. All budgivningen och försäljning sker på auktionet.se med Auktion 1 AB som tredje part för all hantering av ekonomiska transaktioner. Detta för att skydda dig som köpare eller säljare mot bedrägeri, men även så att vi kan hålla en hög kvalitet och service. En registrerad medlem kan bjuda och köpa objekt på nedanstående villkor. Dessa villkor och övriga policys avseende Auktion 1 AB:s tjänster som inkluderas i villkoren utgör hela avtalet rörande användning av auktionsportalen auktionet.se

Gratis medlems registrering på auktionet.se

Det är gratis att registrera ett användarkonto för att bli medlem. För att kunna bli budgivare och lägga bud på auktionet.se så måste du registrera ett användarkonto genom att fylla i registreringsformuläret Bli kund. Du ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras villkoren och medlemmen åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende tjänsten. Om ett företag registreras som medlem krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till villkoren också är kontaktperson. Auktion 1 AB:s tjänster på auktionet.se är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av temporärt eller definitivt avstängda medlemmar.

För att aktivera ditt konto efter registreringen så måste du ange ett lösenord som vi skickar till dig via e-post eller SMS. På så sätt säkerställer vi att våra auktioner håller en hög kvalitet och säkerhet och att budgivningen blir seriös och rättvis. Mobiltelefonnumret gör det även enklare att snabbt nå dig när du vinner en auktion. Det står Auktion 1 AB fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om auktionen skall avslutas eller starta om, vid eventuella oklarheter, tekniska problem, felskrivningar eller pga. andra orsaker. Auktion 1 AB ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan orsaka köpare/budgivare eller säljare/uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud inte registreras vid till exempel datorfel, kommunikationshinder etc. Auktion 1 AB förebehåller sig rätten att blockera registrerade budgivare.

Medlem är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i medlemmens namn och lösenord, och medlemmen har endast rätt att använda auktionet.se genom att använda eget loginnamn och lösenord. Medlemmen skall på bästa sätt se till att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Medlem har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Medlem får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.

Auktion 1 AB skyddar lagrade personuppgifter. Auktion 1 AB använder många tekniska lösningar samt tredjepartsregister för att löpande kontrollera riktigheten av den information som medlemmar lämnat vid registreringen på auktionet.se och under tiden som våra tjänster används.

Ditt personnummer eller organisationsnummer behöver du ange för att vi skall kunna säkerställa att fakturan skickas till rätt köpare vid vunnen budgivning och köp.

All Information du lämnar är konfidentiell och kommer inte att lämnas ut. Vi följer Personuppgiftslagen (PuL). Länk till www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Säljare

Uppdragsgivare även kallade säljare består av företag, försäkringsbolag, konkursförvaltare, stat, kommun, myndigheter, organisationer och finansbolag. Auktionsobjekten är bland annat varor, inventarier, restpartier, överskottsproduktion etc. Auktion 1 AB:s roll är att marknadsföra och driva en auktionsportal under namnet auktionet.se där vi möjliggjort att köpare och säljare möts och framför allt ska kunna göra bra affärer. Säljare är det företag som ingått avtal med Auktion 1 AB för att auktionera ut egendom. Uppdragsgivaren/säljaren har ett ansvar mot Auktion 1 AB för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt till densamma och att inga skulder belastar egendomen.

Auktionsobjekt

Objekten som auktioneras finns för visning och leverans hos Auktion 1 AB:s auktoriserande uppdragsgivare/säljare och samarbetspartners. Den egendom som auktioneras ut säljs i befintligt skick. Auktionsobjekten som bjuds ut på auktionet.se har ett utropspris. Utropsspriset vid budstart bestäms av uppdragsgivaren/säljaren i samråd med Auktion 1 AB. Det tillkommer köpare att själva kontrollera auktionsobjektets skick vid visning och godkänna att objektet motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, den angivna beskrivningen om det aktuella auktionsobjektet och marknadsvärde etc. Moms tillkommer på lämnat högsta bud, i de fall moms inte tillkommer på lämnat högsta bud aviseras detta i objektsbeskrivningen. Du kan som budgivare välja om du vill att alla auktionsobjekten ska visa inklusive eller exklusive moms. Inropsavgift tillkommer på alla auktionsobjekt och kan variera mellan auktionsobjekten. Inropsavgiften visas alltid separat i auktionsobjektet.

Köpare

På auktionet.se kan du som privatperson eller företagare bjuda dygnet runt fram tills auktionerna avslutas. Budgivare uppmanas bjuda efter egen uppfattning om auktionsobjektets värde dvs. du bestämmer själv vad du är beredd att betala för ett objekt. Tänk på att alla lagda bud är bindande. Det åligger på budgivare att noga undersöka auktionsobjektet som denne bjuder på. Fel och brister kan förekomma på auktionsobjekten. Samtliga auktionsobjekt som auktioneras ut säljs i ”befintligt skick” varmed avses att egendomen säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning vid leverans ansvarar inte säljaren för. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av objektsbeskrivning eller på annat sätt.

Köpare blir den som har lagt det högsta budet när auktionen är avslutad. Auktionen för varje objekt avslutas vid den tidpunkt som är angiven i beskrivningen om själva objektet. Auktionen avslutas vid ett bestämt datum och klockslag då nedräkningsprocessen börjar, auktionen fortsätter med tre (3) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom tre (3) minuter före utsatt avslutstid. Vid eventuella tvister avseende budgivningen på auktionsobjektet är det Auktion 1 AB som slutgiltigt avgör vilken budgivare som har företräde. Ombud som bjuder för annans räkning ska alltid inneha en fullmakt från köparen. Det är alltid köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt.

Köpare som deltar i auktionet.se skall följa Auktion 1 AB:s användarvillkor och anvisningar. Visning av auktionsobjekt sker före auktionen på angiven ort och tid eller enligt överenskommelse med uppdragsgivaren/säljaren, informationen finns i varje objektbeskrivning.

Auktion 1 AB skickar ett betalningsunderlag via e-post till den registrerade budgivaren som lämnat det högsta budet. Den budgivare som lagt det högsta budet är bunden av detta. Auktionsobjekt köpta via auktionet.se skall betalas omgående och vara Auktion 1 AB tillhanda senast fem (5) kalenderdagar efter respektive auktion. Köparen är skyldig att betala inropsavgiften även om denne inte fullföljer köpet av det inropade auktionsobjektet. Tänk på att säljaren inte får lämna ut auktionsobjektet till köparen förrän full betalning inkommit till Auktion 1 AB:s klientmedelskonto.

Köparen och säljaren bokar in tid för hämtning av auktionsobjektet. Om du som köpare inte kan komma själv utan anlitar någon annan som för din räkning ska hämta din vara så behövs en fullmakt från dig. Näringsidkare som hämtar objekt genom ombud eller anlitar ett transportföretag kan inte godkänna objektet i efterhand, utan måste göra detta i förväg genom ett så kallat leveransgodkännande. Glöm inte att ange vilka auktionsnummer hämtningen gäller, ange därför alltid dessa på fraktsedeln. Det är köparen som ansvarar för att köpt vara hämtas i tid, köparen står också för transportkostnad om inget annat anges och andra kostnader i samband med hämtning av objekt. Säljaren kan debitera köparen en lagringsavgift per objektet som inte hämtas ut inom föreskriven tid, denna avgift står inskriven i auktionsobjektet.

Köparen har undersökningsplikt när denne kommer för att hämta auktionsobjektet, då besiktigar köparen objektet på plats och affären slutförs och säljaren skriver då ett kvitto till köparen.

Auktion 1 AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust och följdskador som kan vållas budgivare eller dennes ombud, p.g.a. tekniska fel, kommunikationsproblem etc.

Användarnamn eller lösenord

Du har inte rätt att överlåta ditt användarnamn eller lösenord till utomstående. När du väljer ett användarnamn (användarnamnet visas när du lägger bud) får det inte verka kränkande eller stötande gentemot andra personer. Du får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder ditt användarnamn eller lösenord. Genom att bli medlem på auktionet.se accepterar du användarvillkoren och förbinder dig att följa Auktion 1 AB:s regler och policys. Har du glömt ditt personliga lösenord eller användarnamn, så kan du återfå det genom att klicka på länken i inloggningsrutan.

Ansvar

Auktion 1 AB har inget ansvar för auktionsobjekt som säljs på auktionet.se. Vi granskar alla auktioner som läggs upp av våra uppdragsgivare/säljare. Auktion 1 AB äger inte auktionsobjekten som auktioneras ut på auktionet.se. Auktion 1 AB är inte inblandade i transporter eller andra kringtjänster mellan köpare och säljare. Auktion 1 AB ansvarar inte heller för auktionsobjektens kvalitet, säkerhet, laglighet, eller sanningsenlighet. Köparens undersökningsplikt gäller.

Användarvillkor

Auktion 1 AB uppdaterar regelbundet våra användarvillkor. När vi gör det ändras datumet för Användarvillkor på auktionet.se, gäller fr.o.m. 2016-03-01. Om det sker väsentliga förändringar i avtalet kommer Auktion 1 AB att meddela detta via e-post till alla medlemmar samt genom ett tydligt meddelande under nyheter på auktionet.se. Vad gäller köp och försäljning mellan användare skall de villkor gälla som existerade vid tiden för överenskommelsen även om användarvillkoren därefter ändras.

Auktionstid

En auktion startar och du kan lägga bud så snart auktionen har lagts ut på auktionet.se. Auktionen för varje objekt avslutas vid den tidpunkt som är angiven i beskrivningen om själva objektet. Auktionen avslutas vid ett bestämt datum och klockslag då nedräkningsprocessen börjar, auktionen fortsätter med tre (3) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom tre (3) minuter före utsatt avslutstid.

Avsluta/Förlänga

Auktion 1 AB har rätt att avsluta, förlänga eller flytta fram en auktion på grund av tekniska omständigheter inom eller utanför vår kontroll. Vi har också rätt att avsluta en auktion om den strider mot svensk lag, vårt användaravtal eller någon av vår policys.

Avstängning

Genom ditt medlemskap, godkänner du Auktion 1 AB:s användarvillkor. Auktion 1 AB äger rätt att fakturera köpare elektroniskt via e-post för våra uppdragsgivare/säljares räkning. Om du inte följer dina betalningsskyldigheter inom utsatt tid äger Auktion 1 AB rätt att omedelbart stänga ditt användarkonto och avsluta ditt medlemskap på auktionet.se. Detta innebär att alla dina pågående aktiviteter såsom lagda bud, bevakningar etc. avslutas och stängs ner med omedelbar verkan. Först när Auktion 1 AB kan verifiera att full betalning skett till vårt klientmedelskonto kan återaktivering av ditt medlemskap ske. Om du blivit avstängd från auktionet.se har du inte rätt att återregistrera eller använda tjänsten via en annan medlems inloggningsuppgifter utan särskilt tillstånd av Auktion 1 AB.

Avtalstid

Auktion 1 AB:s användarvillkor godkänns av dig när du registrerat dig som medlem och gäller tills vidare. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Du skickar då en skriftlig begäran via e-post till oss på Auktion 1 AB där du uppger ditt användarnamn, e-postadress, ange oss gärna orsaken till din uppsägning. Om Auktion 1 AB får en skriftlig begäran av dig om avregistrering kommer ditt medlemskap att avslutas och kontakt- och ekonomisk information tas bort från våra aktiva databaser. När du bett om avregistrering, kommer du inte längre att kunna använda tjänsten. Medlemskapet upphör automatiskt när alla dina pågående auktioner och budgivningar avslutats och Auktion 1 AB har erhållit fullbetalning för eventuella utestående skulder. Auktion 1 AB förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta ditt medlemskap och konto på auktionet.se.

Betalning

När du vinner en auktion skickas ett betalningsunderlag till din registrerade e-postadress. Detta betalningsunderlag skickas automatiskt från Auktion 1 AB några minuter efter att du vunnit auktionen. På underlaget finner du samtliga uppgifter om säljaren och det du behöver för att kunna betala ditt vunna auktionsobjekt. Varje auktionsobjekt är unik och får ett eget betalningsunderlag. Så om ni vunnit flera auktioner så får ni ett betalningsunderlag för varje objekt. Betalning skall ske senast fem (5) kalenderdagar efter auktionens slut. När Auktion 1 AB erhållit betalning så får köparen en bekräftelse att vi mottagit betalning och att objektet kan hämtas hos säljaren. Köparen erhåller ett kvitto/utlämningsbevis när du hämtar ut objektet hos säljaren, alternativt skickas till er via e-post eller med i objektet som gått från säljaren via transport eller ombud. Observera att köpta objekt kan avhämtas först när full betalning betalats och kommit Auktion 1 AB:s klientmedelskonto tillhanda. Tänk på att det kan ta 1-2 bankdagar för betalning att komma fram. Köpta objekt skall hämtas inom sju (7) kalenderdagar. Auktionsobjektet kan inte hämtas förrän fullbetalning har skett. Ta därför gärna med en kopia/utskrift på inbetalningen om du har betalat dagen innan du hämtar. Om inte objektet hämtas efter sju (7) kalenderdagar och inget annat överenskommits med säljaren, har säljaren rätt att ta en lagringsavgift. Lageravgiften kan variera se separat information i varje auktionsobjekt.

Betalningsprocessen

Det är enkelt, säkert och tryggt för köparen att betala sitt auktionsobjekt. Du har som köpare möjlighet att välja vilket betalningsalternativ som passar dig bäst. Vi erbjuder flera sätt att betala ditt köp. Kortbetalning, Direktbetalning, Faktura??, Alla transaktioner sker genom noga kontrollerade banksystem, köparen bestämmer själv hur han/hon vill betala. När du fått ditt betalningsunderlag via e-post hittar du utförligare information om de olika betalningsalternativ som vi erbjuder i samarbete med PayEx Solutions AB. Auktion 1 AB sköter av säkerhetstekniska skäl den ekonomiska transaktionen mellan köparna och säljarna. Samt genom auktionet.se leveransgodkännandesystem övervakar Auktion 1 AB viss del själva utbytet av objektet för att säkerställa i möjligaste mån att både köpare och uppdragsgivare/säljare är nöjda med affären. Auktion 1 AB sköter den ekonomiska transaktionen mellan användarna genom våra betalsystem och PayEx Solutions AB.

Har du några frågor ber vi dig kontakta vår kundtjänst som mer än gärna svarar på alla dina frågor.

PayEx Betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Certifieringen uppnås genom mycket höga krav på system- och nätverkssäkerhet, kontinuerlig övervakning och en mycket sträng säkerhetspolicy. Certifikatet gäller för 12 månader och måste förnyas årligen. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos auktionet.se. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat Läs mer www.payex.se

Betal-/Kreditkort

Du betalar direkt från auktionet.se med ditt betal- eller kreditkort. Vi accepterar VISA och MasterCard. Viktigt att veta är att vi erbjuder 3D Secure/SecureCode som är en säkrare lösning för dig som betalar med kort. 3D Secure är en teknik framtagen av VISA för att verifiera dig som konsument när du betalar med ditt kort på Internet. Standarden används även av MasterCard. Fördelar för dig som konsument att använda en betaltjänst på Internet som erbjuder 3D Secure innebär att du får en möjlighet att verifiera att du är den verkliga kortinnehavaren, vilket innebär mindre risk att kortet används i bedrägligt syfte. Våra kortbetalningar hanteras av PayEx och de är licensierade för 3-D Secure (Verified by Visa och MasterCard SecureCode) och certifierade enligt PCI DSS. De följer bankernas krav på sekretess och säkerhetcertifieringar.

Kortbetalning med Visa och MasterCard

Väljer du att betala mot Bankkort/Betalkort så tillkommer det ingen extra avgift. Vi accepterar VISA och MasterCard. När du betalar med kort hanteras betalningen av vår betalningspartner PayEx för att garantera snabb och säker betalning.

Lite kort om hur ett kortköp går till:

 • När du fått betalningsunderlaget via e-post så får du information om betalningen och en länk in på auktionet.se där det krävs att du loggar in med dina medlemsuppgifter för påbörja betalningen av det vunna auktionsobjektet.

 • Därefter väljer du kort eller direktbetalning som betalsätt. Sidan laddas om och du skickas vidare till en säker sida med SSL- certifikat hos PayEx där du tryggt fyller i ytterligare fält. HTTPS syns inte på auktionet.se utan ligger inbäddat i vår sida. Betalning sker på PayEx sida som är inlänkad till auktionet.se. Auktionet.se hanterar inte era kortuppgifter. Auktionet.se har inte tillgång eller möjlighet att se era kortuppgifter utan det hanteras säkert och krypterat av PayEx via ett inlänkat fönster på vår sida.

 • Var noga med att alla dina kortuppgifter stämmer innan du klickar dig vidare för att genomföra köpet!

 • Pengarna reserveras på ditt kort (vilket innebär att du inte kommer åt pengarna men de har ännu inte dragits). Auktion 1 AB sparar ALDRIG några uppgifter gällande ditt kort! All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS). Du kan lätt själv undersöka att all information som skickas via webbläsaren är säker genom att titta så att adressraden börjar med https:// (normal trafik går över ). Auktionet.se hanterar personuppgifter enligt den svenska personuppgiftslagen, PUL. Detta innebär att personuppgifterna skyddas enligt de villkor som rör behandlingen av de uppgifterna. Betalväxeln (PayEx) som all kortbetalning går igenom uppfyller kraven för PCI-DSS.

Direktbetalning

Direktbetalning är ett säkert betalningsalternativ som läggs in på e-handelsplatser. Det innebär att kunder länkas till sin internetbank mot Swedbank, Nordea, Handelsbanken eller SEB (Du måste ha din dosa redo), där betalningen genomförs. Kunden länkas därefter tillbaka till den aktuella e-handelsplatsen och får bekräftelse på köpet. Betalningen behandlas av vår betalningspartner PayEx för att garantera snabb och säker betalning. Till skillnad mot en kortbetalning så dras pengarna direkt vid beställnings tillfället. Vi tar inte ut någon extra avgift när du väljer direktbetalning. Auktionet.se hanterar personuppgifter enligt den svenska personuppgiftslagen, PUL. Detta innebär att personuppgifterna skyddas enligt de villkor som rör behandlingen av de uppgifterna. Betalväxeln (PayEx) som all betalning går igenom uppfyller kraven för PCI-DSS. 

Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Företaget Netscape Communications har tagit fram och utvecklat SSL - protokollet som nu har blivit industristandard. Ett protokoll är en uppsättning regler och procedurer om hur informationen (datan) ska behandlas. SSL-protokollet behandlar datan på flera olika sätt och "kastar om" informationen. Detta görs för att datan inte ska vara läsbar under överföringen mellan de två datorerna, denna "omkastning" kallas kryptering. När datan tas emot hos mottagaren ser SSL till att "sätta tillbaka" datan i dess ursprungliga ordning, gör en kontroll på att avsändaren är korrekt (Server Authentication) och kontrollerar dessutom att datan inte har blivit förändrad under överföringen (Message Integrity). SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare, mottagare eller både sändare och mottagare av dataöverföringen. Ett digitalt certifikat är det "verktyg" som används för att koppla informationen om en individ eller organisation till en så kallad "public key" (allmän nyckel) med två syften:

 • Alla SSL-certifikat till internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade. Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat.

 • För konsumenter är det enda kravet för att använda SSL att webbläsaren klarar SSL, vilket de två mest använda webbläsarna Internet Explorer och Firefox har kunnat sedan många versioner tillbaka. Dessutom krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Auktion 1 AB ligger i framkant när det gäller att nyttja nya möjligheter och ny teknik för att öka säkerheten på auktionet.se kring våra betaltjänster. Vi följer hela tiden noga utvecklingen och i takt med denna kommer vi alltid att arbeta för att erbjuda dig den säkraste lösningen.

Bevakning

En registrerad medlem kan sätta en bevakning på ev. inkommande objekt, se mer information på Mina sidor.

Budbetjänt, Maxbud

Med Maxbud menas att du lägger ett bud som är högre än nödvändigt för att bjuda över annan budgivare. Sedan sköter auktionet.se din budgivning med att allt eftersom i efterhand som andra lägger bud öka ditt bud med minsta nödvändiga budökning. Detta pågår tills ditt Maxbud är uppnått. Genom att använda budbetjänten kan du vara med i budgivningen även om du inte har tillgång till en dator. Om du har haft ett ledande bud men blir överbjuden blir du meddelad via e-post. Ett meddelande skickas till din registrerade e-postadress. Du kan då välja om du vill lägga ett nytt bud i auktionen. Budbetjänten kommer aldrig att lägga ett högre bud än nödvändigt eller mer än ditt maxbud.

Budgivning

Samliga bud som läggs på auktionet.se säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa auktionsobjekt är i svenska kronor (SEK).

För att kunna lägga ett bud måste du vara registrerad medlem. För att bli medlem klickar du på Bli kund och följer instruktionerna där. Det är gratis att registrera sig som medlem och det innebär inte heller något åtagande att man måste lägga bud. Vill du lägga ett bud på ett objekt så gör du detta i budrutan vid auktionsobjektet. Efter att du har lagt ett bud så ser du om du lagt högsta budet. Som budgivare har du rätt att lägga ett bud som minst motsvarar utropspriset som angivits för auktionsobjektet eller lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som du är villig att betala för objektet så kallat Maxbud. Om du har haft ett ledande bud men blir överbjuden blir du meddelad via e-post. Ett meddelande skickas till din registrerade e-postadress. Du kan då välja om du vill lägga ett nytt bud på auktionsobjektet. Tänk på att du kan lägga ett nytt Maxbud för större chans att vinna auktionen. Budgivare uppmanas bjuda efter egen uppfattning om auktionsobjektets värde dvs. du bestämmer själv vad du är beredd att betala för ett objekt. Tänk på att alla lagda bud är bindande. Det åligger på budgivare att noga undersöka auktionsobjektet som denne bjuder på.

Budintervaller

Vill man bjuda på ett objekt kan man lägga antingen det lägsta möjliga budet enligt vår budintervall eller direkt lägga ett Maxbud. Då bjuder auktionet.se automatiskt åt er upp till ert lagda Maxbud, om det behövs. Finns det inga fler budgivare så får du objektet till lägsta möjliga pris.

Om utropspriset är 200 kr upp till 999 kr så höjs budet med minst 50 kr. Om utropspriset är 1000 kr och uppåt så höjs buden med minst 100 kr.

Budhistorik

Budhistorik kan du se genom att logga in på Mina sidor, och klicka på Mina vunna auktioner.

Cookie/kaka

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan sparas i din dator. Om Ni godkänner detta, kommer er internetläsare (browser) lägga till texten i en separat fil. Auktion 1 AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår auktionsportal auktionet.se genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Ni kan i inställningarna för er internetläsare (browser) själv ange om ni accepterar att cookie-filer placeras hos er eller inte. Ni kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos er.

Auktion 1 AB:s webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och tillfällig cookie, så kallad session-cookie, för att hantera ditt besök. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookiefunktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inloggning eller andra väsentliga funktioner på auktionet.se.

Exekutiv auktion

För auktionsobjekt som säljs på uppdrag av t.ex. kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare, inkassoföretag och banker gäller inte konsumentköplagen/köplagen. Dessa objekt auktioneras via ett exekutivt förfarande. I objektsbeskrivningen för varje auktionsobjekt framgår försäljningsvillkoren, vem som är uppdragsgivare/säljare och om det är en exekutiv auktion. Du tar som köpare här en större risk då inga reklamationer beaktas. Tänk på att kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att återkalla vissa objekt från försäljning med kort varsel. Egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället enligt reglerna i utsökningsbalk (1981:774). Inga reklamationer eller garantier beaktas. Auktion 1 AB har oftast ingen möjlighet att göra en fullständig test av exekutiv försäljningsegendom, beskrivningen på auktionsobjekten är enbart allmän. Köparen måste själv på visningen förvissa sig om objektets skick och kontrollera objektbeskrivningen. Observera att auktionsobjekten inte kan godkännas vid avhämtning utan köparen är bunden vid sitt vinnande bud oavsett skick.

Export

Auktion 1 AB ansvarar inte för eventuell export, det är en sak mellan köpare och säljare. I de allra flesta fall kan du exportera auktionsobjekt till andra länder. Se mera information i respektive auktionsbeskrivning. Ska du föra varor in i eller ut ur Sverige? Tullguiden vänder sig till dig som inte har så mycket tullerfarenhet. Läs mer www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html

 

Exporttillstånd

Enligt svensk lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Läs mer www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:950#K5

För utförseln av kulturföremål till länder utanför Europeiska gemenskapen gäller utöver vad som bestäms i ovanstående lag Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Läs mer europa.eu/legislation_summaries/other/l11017a_sv.htm#AMENDINGACT

Auktion 1 AB:s uppdragsgivare/säljare ansvarar inte för att dessa tillstånd finns, utan det åligger på köparen.

Fakturering

Genom att acceptera våra användarillkor godkänner köparen faktureringsförfarandet och betalningsvillkoren i enlighet med vad som anges i användarvillkoren, fakturering och betalning, som utgör del av dessa villkor. Du godkänner att fakturor tillhandahålls dig som köpare och att Auktion 1 AB kan fakturera dig elektroniskt via e-post. Köpare ansvarar för att kontrollera sin e-post regelbundet och att ständigt hålla den funktionell. Auktion 1 AB har rätt att stänga av användare från auktionet.se om användaren inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. Användaren kan återinträda när Auktion 1 AB fastställt att betalning skett. I händelse av avstängning kommer alla aktiva auktioner att avslutas och alla bud i pågående auktioner tas bort.

Finansiering

Innan du börjar din budgivning är det viktigt att du tänkt igenom hur du ska finansiera ditt köp. Auktion 1 AB kan inte hjälpa till med finansiering i dagsläget. Se separat information i respektive auktionsobjekt om säljaren erbjuder hjälp med finansiering.

Forum

Är det något du undrar över? Här kan du utbyta erfarenheter med auktionet.se användare från när & fjärran. Vänd dig till besökarna på forumet. Någon har kanske svaret på dina frågor! Och vill gärna dela med sig av sina kunskaper. Auktion 1 AB lyder under svensk lag. Främjande av lagbrott i allmänhet, olagliga droger, olaglig pornografi, olaglig politik, trakasserier samt olovlig spridning av copyrightskyddat material är förbjudet på auktionet.se samt i och med annan kommunikation som följd av kontakt via auktionet.se eller i kontakt med annan medlem. Du får inte på något sätt kopiera eller sprida andras kommunikation utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen. Auktion 1 AB äger rätt att granska och ta bort material, oavsett var det förekommer på auktionet.se och oavsett vem som publicerat det. Föreligger brott, eller misstanke om brott, mot svensk lag riskerar du att polisanmälas.

Force Majeure

Auktion 1 AB ansvarar inte för förlust som åsamkas köparen om Auktion 1 AB inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt auktionsvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda, strömavbrott eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som Auktion 1 AB inte kunnat råda över eller förutse. Skador i andra fall ersätts av Auktion 1 AB endast om skadan orsakats av att Auktion 1 AB förfarit oaktsamt. Auktion 1 AB skall inte i något fall vara skyldigt att ersätta köpare eller uppdragsgivare/säljare för indirekt skada eller skada som inte hade kunnat förutses av Auktion 1 AB.

Fotografi

Allt bildmaterial som åskådliggör auktionsobjekten och finns med i objektsbeskrivningarna ansvarar uppdragsgivaren/säljaren för. Det åligger säjarens ansvar att bilder inte bryter mot upphovsrättslagen.

Fullmakt

Dokumentmallen Fullmakt i Pdf, används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige skall kunna utföra vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten ger en person rätt att företräda en annan part i olika angelägenheter och de rättshandlingar som fullmäktigen vidtar blir bindande för fullmaktsgivaren. En fullmakt kan avse i princip vilka åtgärder som helst. Exempelvis kan fullmäktigen ges rätten att avhämta ett objekt, sälja en bil m.m. En fullmakt behöver inte tidsbegränsas och den gäller till dess att den återkallas. Återkallelse av en fullmakt sker genom att den som utfärdat fullmakten tar tillbaka den och förstör den. Ladda ner Gratis mall fullmakt www.foretagande.se/Gratis-mall-fullmakt.html

Följerätt (tidigare droit de suite)

Följerätt är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa får ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer med vissa nationaliteter eller deras efterlevande. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t ex ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst. Ersättningen regleras i 26n§ ─ 26p§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och infördes 1996. Avgiften är som högst 5 %. För mer information kring denna lagtext se www.bus.se

Förbjudna auktionsobjekt

Grundregler på auktionet.se, vår lista är inte fullständig och uppdateras med jämna mellanrum. Vi på Auktion 1 AB förbehåller oss rätten att ta bort auktionsobjekt och som bryter mot svensk lag. Följande är förbjudet att sälja på auktionet.se:

 • Aktier eller andra värdepapper
 • Alkohol, Tobak (Auktion 1 AB tillåter inte öppen budgivning)
 • Droger och drogrelaterade objekt
 • E-postadresslistor
 • Explosiva objekt, Bränsle eller kemikalier
 • Hälsovådligt material
 • ID-kort eller licenser
 • Levande djur, Uppstoppade fridlysta djur
 • Licensbelagda attackvapen
 • Lotter
 • Läkemedel, Receptbelagd medicin
 • Missbruk av varumärken och varor, kopior, förfalskningar
 • MLM (Multi Level Marketing) produkter, Matrixupplägg, Pyramidspel
 • Människodelar eller kvarlevor
 • Objekt som kan väcka anstöt, tolkas som hets mot folkgrupp eller vara diskriminerande
 • Piratkopierad programvara. Detta gäller även piratkopierade spel, musik och filmer
 • Pornografiskt material som är uppenbart olagligt eller avbildar olagliga handlingar
 • Stiletter, springknivar, butterfly-knivar och liknande attackvapen
 • Stöldgods
 • Varor förbjudna enligt svensk lag

För mer information, läs mer på följande länkar:

 

Försäkring av objekt

Auktion 1 AB:s alla uppdragsgivare/säljare har alla auktionsobjekt försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand, vattenskada, stöld och bräckage intill värde motsvarande utropspriset. Om köparen inte hämtar ut sitt objekt inom föreskriven tid så har uppdragsgivaren/säljaren rätt att ta ut den faktiska kostnaden för den extra tid som försäkringen gällt tills köparen hämtat objektet.

Förvaring av objekt

Om inte köparen hämtar objektet efter sju (7) kalenderdagar och inget annat överenskommits med uppdragsgivaren/säljaren, har säljaren rätt att ta en lagringsavgift. Lageravgiften kan variera beroende på volym, antal pallar, lagerförhållanden etc. Läs mer i separat information i varje auktionsobjekt.

Garantier

I beskrivningen av själva auktionsobjektet framgår det om uppdragsgivaren/säljaren lämnar några garantier på objektet.

Handpenning

Vid dyrare auktionsobjekt accepterar Auktion 1 AB att köparen lägger en handpenning. Handpenningen är alltid 20 % av det vinnande budet (deposition) plus inropsavgift inkl moms.

Hämtning av objekt

Köpta auktionsobjekt skall hämtas inom sju (7) kalenderdagar om inget annat framgår i objektsbeskrivningen eller har överenskommits mellan köparen och säljaren. Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. 50 § Näringsidkaren skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas av honom för att vårda en sak som han håller kvar enligt 49 § eller som inte har hämtats i rätt tid. Han har rätt till skälig ersättning för vården. I fråga om näringsidkarens rätt att sälja en sak som har överlämnats till honom eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning finns bestämmelser i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Lag (1985:987). Läs mer www2.notisum.com/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19850716.htm

Hävning av köp

Samtliga auktionsobjekt säljs i befintligt skick och köparen har före köpet erbjudits möjligheten att undersöka auktionsobjektet hos uppdragsgivaren/säljaren. Detta sker genom en personlig granskning eller ytterligare begärd information av säljaren via telefon eller e-post. Om en väsenlig uppgift i objektsbeskrivning saknas eller är felaktig och avbildningen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köp. Rätten till att häva ett köp gäller endast den ursprungliga köparen och upphör om objektet har överlåtets till 3:e man.

Högsta bud

Den budgivare som lagt det högsta budet efter avslutad auktion får en faktura med betalningsunderlag efter vunnen auktion från Auktion 1 AB till den e-postadress som angavs vid medlemsregistreringen. Du kan även genom att logga in på Mina sidor se om du har lagt det vinnande budet.

Inloggning och lösenord

Har du glömt ditt lösenord så kan du återfå detta genom att klicka här

Inropsavgift

Som köpare betalar du en inropsavgift på ditt vinnande bud, inropsavgiftens storlek kan du se separat i varje auktionsobjekt. Moms tillkommer på inropsavgiften. Inropsavgiften är nödvändig för att Auktion 1 AB ska kunna upprätthålla en hög utveckling och en säker standard på auktionsportalen auktionet.se.

Kategorier

Du hittar auktionsobjekten genom att klicka dig fram i kategorierna. Där har vi sorterat in de olika objekten efter ämnesområden och varugrupper. Du kan även skriva in sökord i sökrutan på sidhuvudet.

Konsumentverket

Konsumentköplagen, läs mer www.konsumentverket.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Auktion 1 AB om du frågor om våra auktioner, auktionsobjekten eller våra övriga tjänster. Du når oss säkrast vardagar mån-fred, 8.00–17.00. 

Köplagen

Som köpare med vinnande bud binder du dig enligt köplagen 1990:931

Köpare

Som köpare med vinnande bud binder du dig enligt köplagen 1990:931 samt konsumentköplagen 1990:932 att betala för det auktionsobjekt med vinnande bud som lagts med ditt användarkonto. Samtliga bud är bindande och kan inte tas tillbaka utan överenskommelse mellan köpare och uppdragsgivare/säljare. Om du lägger bud på en auktion förbinder du dig att köpa auktionsobjektet om du har det vinnande budet.

Köpare utanför Sverige

Köpare utanför Sverige får faktura med svensk moms. Momsen skall betalas till uppdragsgivaren/säljaren och återbetalas sedan till köparen när exportdeklaration eller annan tullhandling som styrker att varan lämnat landet kommit säljaren tillhanda. För att återbetalning av momsen skall kunna ske måste exportdeklaration eller annan tullhandling vara säljaren tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Köparen måste även till säljaren insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Säljaren utför inte transport eller hjälp med tullhantering, köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export.

Säljaren återbetalar endast moms till köpare utanför Sverige som är registrerade med en utländsk adress man kan alltså inte bjuda som svenskt företag eller privatperson och sedan återfå moms mot uppvisande av export och tulldokument. Köpare inom EU bör notera att Auktion 1 AB inte är säljaren, information om säljarens VAT nummer skickas via e-post till köpare inom EU. Köpare inom EU skall alltid uppge ett giltigt VAT nummer vid registrering.

Leveransgodkännande

Ett leveransgodkännande innebär att mottagaren godkänner leveransens skick. Auktion 1 AB:s leveransgodkännandeprocess är en obligatorisk del av tjänsten. Registrerad användare förbinder sig både i egenskap som köpare och uppdragsgivare/säljare att följa instruktionerna kring denna process vid hämtning av auktionsobjekt.

Lösenord

Alla användare och innehavare av konto på www.auktionet.se har personliga lösenord som användarna är ansvariga för. Lämna aldrig ut information om ditt lösenord till utomstående. Om du delar dator med någon annan skall du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information i förhållande till andra användare av samma dator. Auktion 1 AB förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till www.auktionet.se om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålls av www.auktionet.se föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.

Meddelanden

från oss på Auktion 1 AB till medlemmarna återfinns på auktionet.se och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på auktionet.se. Meddelanden på auktionet.se anses ha lämnats till användarna så snart meddelandena gjorts tillgängliga på auktionet.se. Meddelanden från våra användare till oss på Auktion 1 AB kan sändas via e-post. Se mera information under kontakta oss. Meddelanden som sänts via e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie postgång anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

Mina sidor

Som medlem har du egna administrationssidor dessa kallas Mina sidor, där kan du se status på dina bud, Maxbud, bevakningar, och tidigare vunna auktioner mm. Se mer information i Mina sidor.

Moms

Du kan som budgivare välja om utropspriset i alla auktionsobjekt ska visas inklusive eller exklusive moms. Moms tillkommer på lämnat högsta bud, i de fall moms inte tillkommer på angivet högsta bud aviseras detta i objektsbeskrivningen. Inropsavgift tillkommer på alla auktionsobjekt och kan variera mellan auktionsobjekten. Inropsavgiften visas alltid separat i auktionsobjektet.

Momsnummer

Ett godkänt svenskt momsnummer består av företagets organisationsnummer företrätt av SE och efterföljt av 01. T.ex. SE556846980201. Vid registrering fylls numret i som beskrivning utan mellanrum eller bindestreck. Ett företag som har registrerat sig på auktionet.se kan inte ändra sitt momsnummer. Kontakta oss på kundtjänst, så hjälper vi dig.

Nedräkning

Auktionen för varje objekt avslutas vid den tidpunkt som är angiven i beskrivningen om själva auktionsobjektet. Auktionen avslutas vid ett bestämt datum och klockslag då nedräkningsprocessen börjar, auktionen fortsätter med tre (3) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom tre (3) minuter före utsatt avslutstid. De flesta objekten ligger uppe i en vecka.

Nyhetsbrev

Registrerad medlem på auktionet.se samtycker till att Auktion 1 AB får använda dennes personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, ta kontakt och lämna information. Denna information är särskilt anpassad för medlemmarnas intressen såsom administrativa meddelanden, riktad reklam, produkterbjudanden etc., som är relevanta för användning av auktionet.se. Om medlem inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen via e-post informera oss på Auktion 1 AB.

Objektsbeskrivning

Beskrivningen av auktionsobjektet kan ändras på grund av olika omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas i beskrivningen av auktionsobjektet. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig förbehåller sig Auktion 1 AB rätten att ta bort objektet från auktionet.se. Samliga objektet säljs i befintligt skick och köparen har före köpet erbjudits möjligheten att undersöka auktionsobjektet hos säljaren. Detta sker genom en personlig granskning eller ytterligare begärd information av säljaren via telefon eller e-post. Om en väsenlig uppgift i objektsbeskrivning och avbildningen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köp.

Personuppgiftslagen (PuL)

All Information du lämnar till Auktion 1 AB är konfidentiell och kommer inte att lämnas ut. Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) Lag (1998:204). Läs mer www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204 eller www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Insamling och användning av personuppgifter

Nedanstående gäller för insamling och användning av personuppgifter på www.auktionet.se, genom användning av auktionet.se godkänner du nedanstående information om insamling och användning av personuppgifter. Auktion 1 AB begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på auktionet.se. Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på auktionet.se. Auktion 1 AB sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder Auktion 1 AB för att på bästa sätt kunna upprätthålla hög service, utveckla auktionsportalens innehåll och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för auktionet.se. Den information som sparas är t.ex. din IP adress, antal besök, domännamn och sökord. Auktion 1 AB samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva auktionet.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster du använder på auktionet.se.

Auktion 1 AB samlar in person- och organisationsnummer för att upprätthålla och öka säkerheten vid fakturering samt på grund av bokföringstekniska skäl. Med undantag för nedanstående lämnar Auktion 1 AB inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på auktionet.se till utomstående. Auktion 1 AB lämnar ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Auktion 1 AB i god tro anser att det är nödvändigt för att 1, uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter rättsliga beslut som delgivits Auktion 1 AB, 2, skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Auktion 1 AB eller 3, under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Auktion 1 AB. Auktion 1 AB skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående. 

Registrering

Ni behöver inte vara registrerad som medlem för att kunna se aktuella auktionsobjekt. Men vill ni lägga ett bud på något auktionsobjekt måste ni vara över 18 år och registrerad som medlem och samtidigt vara inloggad på auktionet.se. Du blir medlem genom att fylla i registreringsformuläret under rubriken Bli Kund. Du förbinder dig att ange korrekta personuppgifter eller företagsuppgifter och att hålla din information uppdaterad. Du har inte rätt att överlåta ditt användarnamn eller lösenord till utomstående. När du väljer ett användarnamn (användarnamnet visas när du lägger bud) får det inte verka kränkande eller stötande gentemot andra personer. Du får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder ditt användarnamn eller lösenord. Genom att bli medlem på auktionet.se accepterar du användarvillkoren och förbinder dig att följa Auktion 1 AB:s regler och policys.

Reklamationer

Samliga objektet säljs i befintligt skick och köparen har före köpet erbjudits möjligheten att undersöka auktionsobjektet hos säljaren. Detta sker genom en personlig granskning eller ytterligare begärd information av säljaren via telefon eller e-post. Om en väsenlig uppgift i objektsbeskrivning och avbildningen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köp. Rätten till att häva ett köp gäller endast den ursprungliga köparen och upphör om objektet har överlåtets till 3:e man. Reklamationen skall vara skriftlig och genomförd inom tio (10) kalenderdagar efter auktionsdagen. Vid reklamation skall köparen återlämna det köpta objektet och kvittot som tillhör detta objekt. Köparen skall vidare ange namn, adress, telefonnummer och betalningssätt. Vid en eventuell hävning av ett köp erhåller köparen mot återlämnande av objektet det belopp som har betalats till säljaren vid köpet. Köparen har aldrig rätt till ersättning över detta belopp.

Reservationspris

Auktionet.se har dolda reservationspriser. Alla objekt som bjuds ut har ett reservationspris. Det högsta bud som budgivaren lagt kontrolleras alltid mot reservationspriset. Reservationspriset bestäms av säljaren i samråd med våra värderingsmän (säljare är den person eller det företag som lämnat in objektet till försäljning) och är det lägsta pris som säljaren kan tänka sig för att godkänna en försäljning av objektet. Det pris ett auktionsobjekt slutligen säljs för kan väsentligen överstiga utropspriset. Buden är alltid bindande oavsett om reservationspriset är uppnått eller inte. När reservationspriset är uppnått av budgivare meddelas detta i objektsbeskrivningen med Reservationspris uppnått. Om reservationspriset är uppnått när auktionen avslutas så har den budgivare som lagt det högsta budet vunnit auktionen och ska då betala objektet. Ett fakturaunderlag skickas då till budgivarens registrerade e-post. Betalningsunderlag finns även i Din kontrollpanel under rubriken Auktioner du vunnit.

Slutna auktioner

Auktion 1 AB kan vid behov anordna slutna auktioner på auktionet.se, med detta menar vi att endast inbjudna budgivare kan vara med och lägga bud. Den här tjänsten används exempelvis då en uppdragsgivare/säljare måste vara restriktiv till vilka som får köpa objekten.

Sökord

Om du letar eller söker efter en speciell vara så kan du skriva in ordet i sökrutan på sidhuvudet. Du kan även lägga upp bevakning av sökord på Mina sidor.

Transport

Vi på Auktion 1 AB erbjuder inga transporter. För att underlätta för dig som köpare att beställa transport så följer här en lista på företag som ev. kan var behjälpliga att transportera dina auktionsobjekt. Länk till vår sida med transportföretag

Transport/Frakt

Köparen ordnar själv hämtning eller transport via speditör eller ombud. Hämtning av köpta objekt kan ske först efter fullgjord betalning. Hämtning ska ske senast sju (7) kalenderdagar efter avslutad auktion om inget annat avtalats mellan köpare och säljaren. Ibland kan säljaren vara behjälplig med transportlösningar, se information i varje auktionsobjekt. Säljaren kan ta extra betalt för transportemballage, EU pallar osv. Se information i varje auktionsobjekt.

Om auktionsobjektet inte avhämtats inom föreskriven tid har säljaren rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift av köparen. Denna extra avgift framgår i varje auktionsobjekt. Auktionsobjekt som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutad auktion äger säljaren rätt att på köparens bekostnad auktionera ut objektet igen alternativt kassera objektet. Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.

Tvist och tillämplig lag

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist. Svensk rätt gäller för Auktion 1 AB auktionsvillkor. Eventuella tvister som uppstår i samband med giltighet, tolkning, tillämpning och/eller tillämplighet av villkoren ska avgöras enligt svensk lag och i första hand av Tingsrätten i Göteborg, Sverige.

Uppdragsgivare/Säljare

Uppdragsgivare/Säljare är det företag som ingått avtal med Auktion 1 AB för att auktionera ut egendom. Säljaren har ett ansvar mot Auktion 1 AB för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt till densamma och att inga skulder belastar egendomen. Uppdragsgivare/säljare får inte delta i budgivning av egna inlämnade auktionsobjekt eller manipulera budgivning genom ombud.

Säljaren förbinder sig enligt köplagen 1990:931 samt konsumentköplagen 1990:932 att sälja samt leverera de auktionsobjekt med vinnande bud som lagts på säljarens auktionsobjekt.

Upphovsrätt

Välkommen till auktionet.se. Vi uppskattar att du vill bidra med spridningen om vår auktionsportal och fylla vårt forum med innehåll, men av juridiska skäl kan vi inte acceptera att upphovsrättsskyddad text hämtas från andra webbplatser eller tryckt material utan tillstånd, och som en konsekvens kommer ditt tillägg troligen att raderas. Läs mer www.regeringen.se/sb/d/1920

Utropspris

Utropspriserna som budgivningen startar på baseras på uppdragsgivaren/säljares lägsta pris för en försäljning via auktionet.se. Det pris ett auktionsobjekt slutligen säljs för kan väsentligen överstiga utropspriset.

Valuta

All budgivning sker i svenska kronor SEK. Men som budgivare kan du välja visa priset i andra valutor.

Visning

Alla auktionsobjekt på auktionet.se finns tillgängliga för personlig granskning hos våra uppdragsgivare/säljare. Se utförlig information i respektive objektbeskrivning under lagerort och visning.

Ångra bud

Du kan inte ångra ditt bud, men du kan sänka ditt Maxbud. Ett vinnande bud är alltid bindande.

Ändringar

Auktion 1 AB äger rätt att ändra användarvillkoren genom att meddela våra registrerade medlemmar detta via e-post samt lägga upp de nya användarvillkoren på auktionet.se.

Öppettider

För öppettider och visning hos våra uppdragsgivare/säljare av auktionsobjekt se separat information i aktuellt auktionsobjekt.

Överlåtelse

Auktion 1 AB har rätt att överlåta användaravtalet mellan oss och registrerad medlem inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Auktion 1 AB att meddela vem som har tagit över användarvillkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på auktionet.se och via e-post. Om Auktion 1 AB överlåter användarvillkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En registrerad medlem kan inte överlåta användarvillkoren eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

Överträdelse

Alla besökare och medlemmar på auktionet.se har möjlighet att rapportera förbjudna objekt eller misstänkta bedrägerier via länken Rapportera för granskning på den aktuella auktionens objektbeskrivningssida. Vid överträdelse kan en eller flera av följande åtgärder komma att vidtas: Auktionen avslutas i förtid, uppdragsgivaren/säljaren stängs av, myndigheter eller rättighetsinnehavare underrättas.