Skapa konto på Auktionet

Skapa ett gratiskonto på Auktionet och börja buda direkt.

Skapa konto direkt

Kontakta oss

Har ni frågor, ris eller ros är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med er.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Har ni frågor om hur auktions-förfarandet fungerar, frakt mm.

Läs mer här

Certifierad E-Handel

ehandelscertifiering.se
Laddar . . .

FAQs

KÖP/SÄLJ

Vilka äger och säljer auktionsobjekten på auktionet.se?

Uppdragsgivare även kallade säljare består av företag, försäkringsbolag, konkursförvaltare, stat, kommun, myndigheter, organisationer och finansbolag. Auktionsobjekten är bland annat varor, inventarier, restpartier, överskottsproduktion etc. Auktion 1 AB:s roll är att marknadsföra och driva en auktionsportal under namnet auktionet.se där vi möjliggjort att köpare och säljare möts och framför allt ska kunna göra bra affärer. Säljare är det företag som ingått avtal med Auktion 1 AB för att auktionera ut egendom. Uppdragsgivaren/säljaren har ett ansvar mot Auktion 1 AB för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt till densamma och att inga skulder belastar egendomen.

Top

Vad menas med exekutiv auktion?

För auktionsobjekt som säljs på uppdrag av t.ex. kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare, inkassoföretag och banker gäller inte konsumentköplagen/köplagen. Dessa objekt auktioneras via ett exekutivt förfarande. I objektsbeskrivningen för varje auktionsobjekt framgår försäljningsvillkoren, vem som är uppdragsgivare/säljare och om det är en exekutiv auktion. Du tar som köpare här en större risk då inga reklamationer beaktas. Tänk på att kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att återkalla vissa objekt från försäljning med kort varsel. Egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället enligt reglerna i utsökningsbalk (1981:774). Inga reklamationer eller garantier beaktas. Auktion 1 AB har oftast ingen möjlighet att göra en fullständig test av exekutiv försäljningsegendom, beskrivningen på auktionsobjekten är enbart allmän. Köparen måste själv på visningen förvissa sig om objektets skick och kontrollera objektbeskrivningen. Observera att auktionsobjekten inte kan godkännas vid avhämtning utan köparen är bunden vid sitt vinnande bud oavsett skick.

Top

Tillkommer det moms på objektet?

Du kan som budgivare välja om utropspriset i alla auktionsobjekt ska visas inklusive eller exklusive moms. Moms tillkommer på lämnat högsta bud, i de fall moms inte tillkommer på angivet högsta bud aviseras detta i objektsbeskrivningen.

Top

Tillkommer det någon inropsavgift/slagavgift på mitt bud?

Som köpare betalar du en inropsavgift på ditt vinnande bud, inropsavgiftens storlek kan du se separat i varje auktionsobjekt. Moms tillkommer på inropsavgiften. Inropsavgiften är nödvändig för att Auktion 1 AB ska kunna upprätthålla en hög utveckling och en säker standard på auktionsportalen auktionet.se.

Top

Har ni dolda reservationspriser som man måste uppnå innan man kan vinna auktionen?

Auktionsobjekten som bjuds ut på auktionet.se har ett utropspris. Utropsspriset vid budstart bestäms av uppdragsgivaren/säljaren i samråd med Auktion 1 AB. Det pris ett auktionsobjekt slutligen säljs för kan väsentligen överstiga utropspriset.

Top

Kan jag lägga ett bud under ert utropspris?

Budgivare kan lägga ett bud under utropspriset, det är då upp till säljaren att godkänna ditt bud. I de flesta fall kan du som budgivare lägga ett bud under utropspriset.

Top

Hur har ni satt era utropspriser?

Utropspriserna baseras på uppdragsgivaren/säljares lägsta pris för en försäljning via auktionet.se. Det pris ett auktionsobjekt slutligen säljs för kan väsentligen överstiga utropspriset.

Top

Om jag letar efter en specifik vara, hur hittar jag den?

Du hittar auktionsobjekten genom att klicka dig fram i kategorierna i menyn till vänster. Där har vi sorterat in de olika objekten efter ämnesområden och varugrupper. Du kan även skriva in sökord i sökrutan på sidhuvudet.

Top

Vad är konsumentköplagen?

Konsumentköplagen, läs mer www.konsumentverket.se

Top

Kan man häva och reklamera ett köpt objekt?

Samliga objektet säljs i befintligt skick och köparen har före köpet erbjudits möjligheten att undersöka auktionsobjektet hos säljaren. Detta sker genom en personlig granskning eller ytterligare begärd information av säljaren via telefon eller e-post. Om en väsenlig uppgift i objektsbeskrivning och avbildningen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köp. Rätten till att häva ett köp gäller endast den ursprungliga köparen och upphör om objektet har överlåtets till 3:e man. Reklamationen skall vara skriftlig och genomförd inom tio (10) kalenderdagar efter auktionsdagen. Vid reklamation skall köparen återlämna det köpta objektet och kvittot som tillhör detta objekt. Köparen skall vidare ange namn, adress, telefonnummer och betalningssätt. Vid en eventuell hävning av ett köp erhåller köparen mot återlämnande av objektet det belopp som har betalats till säljaren vid köpet. Köparen har aldrig rätt till ersättning över detta belopp.

Top

Har ni så kallade slutna auktioner?

Auktion 1 AB kan vid behov anordna slutna auktioner på auktionet.se, med detta menar vi att endast inbjudna budgivare kan vara med och lägga bud. Den här tjänsten används exempelvis då en uppdragsgivare/säljare måste vara restriktiv till vilka som får köpa objekten.

Top

Vem står för frakten eller fixar transporten av objekten?

Köparen ordnar själv hämtning eller transport via speditör eller ombud. Hämtning av köpta objekt kan ske först efter fullgjord betalning. Hämtning ska ske senast sju (7) kalenderdagar efter avslutad auktion om inget annat avtalats mellan köpare och säljaren. Ibland kan säljaren vara behjälplig med transportlösningar, se information i varje auktionsobjekt.

Top

Kan säljaren ta extra betalt för att emballera mitt objekt?

Säljaren kan ta extra betalt för transportemballage, EU pallar osv. Se information i varje auktionsobjekt.

Top

Vad innebär ett leveransgodkännande?

Ett leveransgodkännande innebär att mottagaren godkänner leveransens skick. Näringsidkare som hämtar objekt genom ombud eller anlitar ett transportföretag kan inte godkänna objektet i efterhand, utan måste göra detta i förväg genom ett så kallat leveransgodkännande. Glöm inte att ange vilka auktionsnummer hämtningen gäller, ange därför alltid dessa på fraktsedeln. Auktion 1 AB:s leveransgodkännandeprocess är en obligatorisk del av tjänsten. Registrerad användare förbinder sig både i egenskap som köpare och uppdragsgivare/säljare att följa instruktionerna kring denna process vid hämtning av auktionsobjekt.

Top

Vad menas med undersökningsplikt?

Köparen har undersökningsplikt när denne kommer för att hämta auktionsobjektet, då besiktigar köparen objektet på plats och affären slutförs och säljaren skriver då ett kvitto till köparen.

Top

Vad händer om det står fel i beskrivningen på ett objekt?

Beskrivningen av auktionsobjektet kan ändras på grund av olika omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas i beskrivningen av auktionsobjektet. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig förbehåller sig Auktion 1 AB rätten att ta bort objektet från auktionet.se. Samliga objektet säljs i befintligt skick och köparen har före köpet erbjudits möjligheten att undersöka auktionsobjektet hos säljaren. Detta sker genom en personlig granskning eller ytterligare begärd information av säljaren via telefon eller e-post. Om en väsenlig uppgift i objektsbeskrivning och avbildningen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köp.

Top

Vad händer vid eventuell tvist?

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist. Svensk rätt gäller för Auktion 1 AB auktionsvillkor. Eventuella tvister som uppstår i samband med giltighet, tolkning, tillämpning och/eller tillämplighet av villkoren ska avgöras enligt svensk lag och i första hand av Tingsrätten i Göteborg, Sverige.

Top

Kan jag lägga mitt bud i olika valutor?

All budgivning sker i svenska kronor SEK. Men som budgivare kan du välja visa priset i andra valutor.

Top

Hur tar jag reda på om jag kan exportera en köpt vara?

Auktion 1 AB ansvarar inte för eventuell export, det är en sak mellan köpare och säljare. I de allra flesta fall kan du exportera auktionsobjekt till andra länder. Se mera information i respektive auktionsbeskrivning. Ska du föra varor in i eller ut ur Sverige? Tullguiden vänder sig till dig som inte har så mycket tullerfarenhet. Läs mer www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html

Top

Vad är ett exporttillstånd?

Enligt svensk lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Läs mer www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:950#K5
För utförseln av kulturföremål till länder utanför Europeiska gemenskapen gäller utöver vad som bestäms i ovanstående lag Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Läs mer europa.eu/legislation_summaries/other/l11017a_sv.htm#AMENDINGACT
Auktion 1 AB:s uppdragsgivare/säljare ansvarar inte för att dessa tillstånd finns, utan det åligger på köparen.

Top

Kan jag låta någon annan hämta mitt objekt t.ex. via fullmakt?

Dokumentmallen Fullmakt i Pdf, används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige skall kunna utföra vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten ger en person rätt att företräda en annan part i olika angelägenheter och de rättshandlingar som fullmäktigen vidtar blir bindande för fullmaktsgivaren. En fullmakt kan avse i princip vilka åtgärder som helst. Exempelvis kan fullmäktigen ges rätten att avhämta ett objekt, sälja en bil m.m. En fullmakt behöver inte tidsbegränsas och den gäller till dess att den återkallas. Ã?terkallelse av en fullmakt sker genom att den som utfärdat fullmakten tar tillbaka den och förstör den. Ladda ner Gratis mall fullmakt www.foretagande.se/Gratis-mall-fullmakt.html

Top

Vad menas med följerätt?

Följerätt (tidigare droit de suite) är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa får ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer med vissa nationaliteter eller deras efterlevande. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t ex ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst. Ersättningen regleras i 26n§ â?? 26p§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och infördes 1996. Avgiften är som högst 5 %. För mer information kring denna lagtext se www.bus.se

Top

Ã?r auktionsföremålen försäkrade?

Auktion 1 AB:s alla uppdragsgivare/säljare har alla auktionsobjekt försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand, vattenskada, stöld och bräckage intill värde motsvarande utropspriset. Om köparen inte hämtar ut sitt objekt inom föreskriven tid så har uppdragsgivaren/säljaren rätt att ta ut den faktiska kostnaden för den extra tid som försäkringen gällt tills köparen hämtat objektet.

Top

Vem har ansvaret för mitt objekt efter vunnen auktion?

Säljaren ansvarar för objekten fram till avhämtningsdagen. Därefter ansvarar köparen för objekten.

Top

Kostar det något extra om jag inte kan hämta mitt objekt i tid?

Om inte köparen hämtar objektet efter sju (7) kalenderdagar och inget annat överenskommits med uppdragsgivaren/säljaren, har säljaren rätt att ta en lagringsavgift. Lageravgiften kan variera beroende på volym, antal pallar, lagerförhållanden etc. Läs mer i separat information i varje auktionsobjekt.

Top

Finns det några garantier på objekten?

I beskrivningen av själva auktionsobjektet framgår det om uppdragsgivaren/säljaren lämnar några garantier på objektet.

Top

Kan man lägga en handpenning?

Vid dyrare auktionsobjekt och efter överenskommelse så accepterar Auktion 1 AB att köparen lägger en handpenning. Handpenningen är alltid 20 % av det vinnande budet (deposition) plus inropsavgift inkl moms.

Top

Vad händer om jag inte hämtar ut mitt objekt i tid?

Köpta auktionsobjekt skall hämtas inom sju (7) kalenderdagar om inget annat framgår i objektsbeskrivningen eller har överenskommits mellan köparen och säljaren. Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. 50 § Näringsidkaren skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas av honom för att vårda en sak som han håller kvar enligt 49 § eller som inte har hämtats i rätt tid. Han har rätt till skälig ersättning för vården. I fråga om näringsidkarens rätt att sälja en sak som har överlämnats till honom eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning finns bestämmelser i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Lag (1985:987). Läs mer www2.notisum.com/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19850716.htm

Top

Kan jag häva mitt köp?

Samtliga auktionsobjekt säljs i befintligt skick och köparen har före köpet erbjudits möjligheten att undersöka auktionsobjektet hos uppdragsgivaren/säljaren. Detta sker genom en personlig granskning eller ytterligare begärd information av säljaren via telefon eller e-post. Om en väsenlig uppgift i objektsbeskrivning saknas eller är felaktig och avbildningen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köp. Rätten till att häva ett köp gäller endast den ursprungliga köparen och upphör om objektet har överlåtets till 3:e man.

Top

Kan man få tillbaka momsen?

Köpare utanför Sverige får faktura med svensk moms. Momsen skall betalas till uppdragsgivaren/säljaren och återbetalas sedan till köparen när exportdeklaration eller annan tullhandling som styrker att varan lämnat landet kommit säljaren tillhanda. För att återbetalning av momsen skall kunna ske måste exportdeklaration eller annan tullhandling vara säljaren tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Köparen måste även till säljaren insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Säljaren utför inte transport eller hjälp med tullhantering, köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export.
Säljaren återbetalar endast moms till köpare utanför Sverige som är registrerade med en utländsk adress man kan alltså inte bjuda som svenskt företag eller privatperson och sedan återfå moms mot uppvisande av export och tulldokument. Köpare inom EU bör notera att Auktion 1 AB inte är säljaren, information om säljarens VAT nummer skickas via e-post till köpare inom EU. Köpare inom EU skall alltid uppge ett giltigt VAT nummer vid registrering.

Top

Vilka auktionsobjekt är förbjudna att auktionera ut hos er?

Grundregler på auktionet.se, vår lista är inte fullständig och uppdateras med jämna mellanrum.

Vi på Auktion 1 AB förbehåller oss rätten att ta bort auktionsobjekt och som bryter mot svensk lag.

Följande är förbjudet att sälja på auktionet.se:
â?¢ Aktier eller andra värdepapper

â?¢ Alkohol, Tobak (Auktion 1 AB tillåter inte öppen budgivning)

â?¢ Droger och drogrelaterade objekt

â?¢ E-postadresslistor

â?¢ Explosiva objekt, Bränsle eller kemikalier

â?¢ Hälsovådligt material

â?¢ ID-kort eller licenser

â?¢ Levande djur, Uppstoppade fridlysta djur

â?¢ Licensbelagda attackvapen

â?¢ Lotter

â?¢ Läkemedel, Receptbelagd medicin

â?¢ Missbruk av varumärken och varor, kopior, förfalskningar

â?¢ MLM (Multi Level Marketing) produkter, Matrixupplägg, Pyramidspel

â?¢ Människodelar eller kvarlevor

â?¢ Objekt som kan väcka anstöt, tolkas som hets mot folkgrupp eller vara diskriminerande

â?¢ Piratkopierad programvara. Detta gäller även piratkopierade spel, musik och filmer

â?¢ Pornografiskt material som är uppenbart olagligt eller avbildar olagliga handlingar

â?¢ Stiletter, springknivar, butterfly-knivar och liknande attackvapen

â?¢ Stöldgods

â?¢ Varor förbjudna enligt svensk lagFör mer information, läs mer på följande länkar:


â?¢ Jordbruksverket www.jordbruksverket.se/

â?¢ Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se/

â?¢ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/sv/

â?¢ Patent- och registreringsverket (PRV) www.prv.se/

â?¢ Polisen (se innehåll A-Ã?) www.polisen.se

â?¢ Tullverket www.tullverket.se

Top

Kan man rapportera förbjuda varor till er?

Alla besökare och medlemmar på auktionet.se har möjlighet att rapportera förbjudna objekt eller misstänkta bedrägerier via länken Rapportera för granskning på den aktuella auktionens objektbeskrivningssida. Vid överträdelse kan en eller flera av följande åtgärder komma att vidtas: Auktionen avslutas i förtid, uppdragsgivaren/säljaren stängs av, myndigheter eller rättighetsinnehavare underrättas.

Top